06

بررسی تهدیدات و آسیب پذیری های سایبری در حوزه ارتباطات زیرساختی كشور

بررسی تهدیدات و آسیب پذیری های سایبری در حوزه ارتباطات زیرساختی كشور

ارتباطات زیرساخت، مهمترین بخش از شبكه ارتباطات كشور میباشد كه وظیفه تامین ارتباطات برای كلیه شبكه های ارتباطی و رایانه های كشور در مقیاسهای بین استانی، كشوری، منطقه ای و بین الملل را برعهده دارد این ارتباطـات بـا توجـه بـه نقـش و اهمیتی كه دارند در معرض آسیبهای ناشی از تهدیدات سایبری میباشند و درصورت بروز خطر و از دست رفـتن امنیـت ایـن ارتباطات، و یا قطع آنها، تبعات ناشی از آن، ابعاد وسیعی پیدا نموده و میتواند باعـث بـروز بحـرانهـای سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و ... گردد، در این مقاله ابعاد مختلف تهدیدات مذكور اعم از اهداف، روش ها، انواع، ابزارهـا، عمـق و دامنه، شدت، پیامدها، شرایط تحقق ،حوزه اثر، كمی سازی تهدید و همچنین برآورد آسیب پذیری سایبری و كمـی سـازی آن، برآورد ریسك تهدید و احتمال وقوع هر ریسك، سناریوی پایه تهدیدات سایبری مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت وسـپس راه حلهای مبتنی بر پدافند غیر عامل برای حفاظت از ارتباطات زیرساخت در برابر تهدیدات سایبری ارائه شده است. و نهایتـا بـا جمع بندی مطالب ارائه شده، نكات مهمی كه باید مورد توجه مسئولین و دست اندركاران امر قرار گیرد بیان شده است.

 

در دههء دوم از قرن بیست و یكم كه با عنوانِ عصر اطلاعات و دانایی شناخته میشود، هرگونه توسعهء جوامع بشری، به نوعی وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد به طوری كه ایجاد و توسعه زیرساختهای حیاتی و اساسیِ كشورها از قبیل آب، برق، نفت، گاز، حمل و نقل و ...، عملا بدون بهره گیری از این فناوری، امكان پذیر نمی باشد. در این راستا، جهت توسعه این زیرساخت ها، ایجاد شبكههای ارتباطی و رایانه ای، در مقیاسهای بزرگ بین شهری، منطقه ای، ملی و حتی جهانی،، اجتناب ناپذیر بوده و همین امر، موجبِ گردیده تا برخی از فعالیتها به صورت الكترونیكی ظهور نمایند. ارتباطات زیرساخت بعنوانِ زیرساخت این زیرساخت ها، نقش حیاتی در ایجاد، بهره برداری، نگهداری و توسعهء زیرساختهای مذكور دارد اما این زیرساخت ها، از ناحیهء همین فناوری، در معرض تهدیداتی از جنس خودش و با ماهیتی متفاوت از تهدیدات متعارف میباشد كه از آن با عنوان "تهدیدات سایبری" نام برده میشود شناخت این تهدیدات و ابعاد مختلف آن و آسیب پذیری هایی كه ارتباطات زیرساخت ممكن است در برابر این تهدیدات داشته باشد و حفاظت از آنها، از موضوعات مطرح در هر كشور میباشد كه باید مورد بررسی محققینِ این حوزه قرار گیرد.


فایل مقاله را از 

اینجا 

دانلود نمایید...تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (437)
کد خبر: 5650
  • بررسی تهدیدات و آسیب پذیری های سایبری در حوزه ارتباطات زیرساختی كشور

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
اين ماه: 72701                              ديروز: 1                              امروز: 511

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2019) محفوظ می باشد.