07

تاثیرات مثبت و منفی شبكه های اجتماعی بر امنیت ملی كشورها

تاثیرات مثبت و منفی شبكه های اجتماعی بر امنیت ملی كشورها

شبكه های اجتماعی ساختارهای اجتماعی مبتنی بر وب هستند كه از گروه های فردی یا سازمانی تشكیل شده اند و بـه واسـطه یك یا چند نوع وابستگی به هم متصل شده اند. 

شبكه های اجتماعی در بستر یك جامعه اطلاعاتی پیچیده، هـدف اصـلی ایجـاد شبكه یعنی همگرایی در یك یا چند زمینه را به وجود میآورند. 

امروزه خیلی از پژوهشگران، شبكه های اجتمـاعی و بطـور كلی، شبكه سازی را عامل تغییرات اجتماعی میدانند. 


دلیل موفقیت این شبكه ها، داشتن رنگ و بوی اجتماعی آنها است، چون انسان موجودی اجتماعی است. 

از همین رو، كاربران با حضور خود، صورتی جدید از تعاملات اجتماعی سنتی را به وجود می آورنـد كـه شاید تجربه كردن برخی از این تعاملات به دلیل هنجارهای جامعه كاربران غیرممكن باشد. 


شبكه های اجتماعی در زمینـه هـای اقتصادی مانند تجارت و كسب و كار و حتی سیاست، نقش مهمی ایفا میكنند. 


امنیت ملی هر كشـوری نیـز كـه شـامل تمـامی جنبه های زندگی اجتماعی در یك كشور میشود، نیز از این قائده مستثنی نبوده و مورد تاثیر قـرار گرفتـه اسـت. 

شـبكه هـای اجتماعی دارای تاثیرات مثبت و منفی بر جامعه امروزی هستند. آنها مانند شمشیر دولبه هستند كه هم دارای منافع و هم دارای ضرر از بعد اجتماعی هستند. 


در این مقاله، مطالعه موردی در زمینه تاثیرات مثبت و منفی شبكه های اجتماعی بـر امنیـت ملـی كشورها انجام شده است. 


بسیاری از شبكه های اجتماعی از طرف دولتهای غربی و برای تاثیرگذاری بیشتر بر نـا آرامـیهـا در جوامع هدف همانند كشورهای مخالف با این دولتها ایجاد شده است. در حالی كه حوادث یك سال اخیر در كشورهای غربی نشان میدهد كه خود این دولتها نیز از تاثیرات شبكه های اجتماعی در جوامع خود در امان نیستند.

 

امروزه استفاده از شـبكه اینترنـت محـدود بـه جسـتجوی اطلاعـات نیست. 

جستجوی اطلاعات تنها یكی از چندین استفاده رایج از شبكه اینترنت است. یكی از رایج ترین استفاده های امـروزی اینترنـت بـرای ارتباط افراد با یكدیگر است. 

این ارتباطات میتوانـد جنبـه تجـاری و سیاسی نیز داشته باشد. 

همچنین می توان از این ارتباطات برای پیـدا كردن دوستان جدید یا آگاهی از احوال دوستان قدیمی استفاده كرد. 

یكی از بهترین روش ها در اینترنـت بـرای ارتبـاط افـراد بـا یكـدیگر، استفاده از شبكه های اجتماعی در انـواع مختلـف اسـت. 

شـبكه هـای اجتماعی برای این منظور دارای مزایای بسیار زیـادی هسـتند. 

بـرای مثال استفاده از آنها رایگان بوده و همچنین كار كردن بـا آن راحـت است و نیاز به دانش و تجربه زیادی در مورد اینترنت نـدارد. 


ایـن بـه آن معنی است كه هر شخصی مـیتوانـد بـا اسـتفاده از شـبكه هـای اجتماعی با دیگران ارتبـاط برقـرار نمایـد. امـروزه چنـد صـد شـبكه اجتماعی در اینترنت وجود دادر كه ارتباط میان میلیونها تن از مردم در سراسر دنیا را با استفاده از فناوری های جدیـد و پیشـرفته برقـرار نموده است. 

تمامی این سـایتهـای شـبكه هـای اجتمـاعی قـادر بـه نگهداری و حفظ ارتباطات قدیمی افراد و همچنین ایجـاد ارتباطـات جدید میان افراد غریبه هستند. برخی از شبكه های اجتماعی بر روی جنبه های خاصی از روابط افراد تمركز میكنند. این تمركز مـیتوانـد بر اساس عقاید مذهبی، سیاسی یا غیره باشد. بسیاری از شـبكه هـای اجتماعی نیز افرادی را كه مایل به عضو شدن در این شبكه ها هستند بر اساس همان جنبه هـای ذكـر شـده محـدود مـیكننـد. 


اقبـال كاربران به شبكه های اجتماعی روز به روز بیشتر میشـود و بـه نظـر میرسد كه دنیای مجازی به تسخیر این شبكه ها درآمده است. نفـوذ بالای این شبكه ها باعث شده سایت هـایی كـه كاركردهـای متفـاوتی نسبت به این شبكه ها دارند نیز در ساختارشان تجدید نظر كرده و به امكانات مشابه شبكه های اجتماعی مانند سـرویس وبـلاگ، اشـتراك گذاری متن، لینك، عكس، ویدئو و موارد مشـابه مجهـز شـوند. 


ایـن روند تمایل به سمت شبكه هـای اجتمـاعی بـه ویـژه در سـایت هـای خبری و اطلاع رسانی به وضوح قابل مشاهده و ارزیابی است.


رشد روز افزون شبكه های اجتماعی باعث تغییـرات زیـادی در نحـوه روابط بین انسان ها شـده اسـت كـه قابـل انكـار نیسـت. 


اسـتفاده از شبكه های اجتماعی آنلاین بر روی تمامی جنبه های زنـدگی انسـانی مانند آموزش و مراقبت های پزشكی تاثیر گذاشته است. 


امنیت ملـی هر كشوری نیز كه شامل تمامی جنبه های زندگی اجتمـاعی در یـك كشور میشود، نیز از این قائـده مسـتثنی نبـوده و مـورد تـاثیر قـرار گرفته است. 

شبكه های اجتمـاعی دارای تـاثیرات مثبـت و منفـی بـر جامعه امروزی هستند. آنها مانند شمشیر دولبه هستند كه هم دارای منافع و هـم دارای ضـرر از بعـد اجتمـاعی هسـتند. 

بـرای نمونـه در آشوب هـای اخیـر انگلـیس شـبكه هـای اجتمـاعی مبتنـی بـر وب و همچنین شبكه اجتماعی سرویس مسنجر در گوشـی های بلـك بـری تاثیرات مثبت و منفی زیادی را ایفا نمودند. 


اولین نكته ای كه در این ناآرامی ها روشن شد، سبقتی است كه شبكه های اجتماعی از شـبكه های تلویزیونی در خبر رسانی و بسیج عمومی گرفته اند. 


در این مقاله به بررسی اثرات مثبت و منفی شبكه های اجتمـاعی بـر امنیت ملی كشورهای مختلف خواهیم پرداخت. 


برای این منظـور در ادامه، ابتدا تعریفی از شبكه های اجتمـاعی ارائـه كـرده و سـپس بـه تاریخچه و معرفی مختصر شـبكه هـای اجتمـاعی خـواهیم پرداخـت. 


سپس تعریفی از امنیت ملی ارائه كرده و مصادیقی از امنیت ملـی را كه در ارتباط با اثرات شبكه های اجتماعی هستند ارائه خواهیم كـرد. 

در ادامه به بررسی اثرات مثبت و منفی شبكههای اجتماعی خـواهیم پرداخت. در نهایت نیز نتیجه گیری از این مقاله قرار دارد.فایل مقاله را از اینجا دانلود نمایید...


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (518)
کد خبر: 5651
  • تاثیرات مثبت و منفی شبكه های اجتماعی بر امنیت ملی كشورها

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
اين ماه: 75171                              ديروز: 1                              امروز: 2981

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2019) محفوظ می باشد.